Ra mắt cuốn sách người Họ Đào Việt Nam
Đào Trọng Cường: Hồn dân tộc – Sóng biển Đông
Vinh danh Họ Đào Việt Nam tại Văn Miếu Quốc tử giám
Tổ quốc gọi tên mình - ca sĩ: Đào Tiến Lợi
Có một con thuyền như thế - Ca sĩ Đào Tiến Lợi